Beleidsplan

Beleidsplan

Inleiding en projectomschrijving
Home of Hope is een kindertehuis gelegen in het midden van Sri Lanka nabij de plaats Kandy. Hier wonen zo’n 100 kwetsbare kinderen (1-18 jaar) van Tamil en Singalese afkomst. Veel van deze kinderen hebben in hun jonge leven al verschrikkelijke ervaringen opgedaan. In Home of Hope worden zij in huiselijke sfeer opgevangen en verzorgd. Onder begeleiding van een huismoeder wonen deze kinderen in kleine groepjes in verschillende dorms op het Home of Hope complex. Het geheel staat onder leiding van Alfy & Sharmini Perera, de trotse en toegewijde Home of Hope ouders.

Home of Hope is geen traditioneel kindertehuis. De aanpak wordt gekenmerkt door liefdevolle begeleiding en goede scholing. Stichting Home of Hope NL vindt het belangrijk dat de kinderen goed voorbereid worden op het vinden van hun eigen plek in de maatschappij en later op eigen benen kunnen staan. De aanpak is toekomstgericht. Home of Hope stimuleert de kinderen om te durven dromen over hun toekomst. Ondertussen wordt hen een veilig thuis geboden; een plek waar ze weer kind kunnen zijn, ontspannen, open, vrolijk en onderzoekend.

Achtergrond
Het kindertehuis Home of Hope in Sri Lanka is in 2001 opgericht vanuit de overtuiging dat elk kind een veilig thuis verdient. Bij de start van het project werden vijf kinderen opgevangen in een omgebouwde kippenren. Inmiddels wonen er zo’n 100 kinderen in Home of Hope, een heus kinderdorp met zeven huizen. Daarnaast beschikt Home of Hope over een auditorium, een medisch centrum, een computercentrum, een bibliotheek en een zwembad. Home of Hope heeft een belangrijke functie voor de lokale bevolking omdat zij ook gebruik mag maken van de faciliteiten. Sinds 2001 heeft het kindertehuis meer dan 200 kinderen liefdevol opgevangen, onder het motto: “Je kunt niet de hele wereld veranderen, maar wel de wereld van een kind!”.

Organisatiestructuur
Het kindertehuis Home of Hope in Sri Lanka valt onder de Sri Lankaanse stichting Home of Hope Trust. Stichting Home of Hope NL is een onafhankelijke stichting en zorgt voor fondsenwerving in Nederland voor Home of Hope Trust. Founder van Stichting Home of Hope NL, Rebecca Bijker, vormt samen met Home of Hope ouders Alfy & Sharmini Perera én een aantal lokale bestuurders de directie van Home of Hope Trust. Rebecca is tevens voorzitter van het bestuur van Stichting Home of Hope NL.

Bij Home of Hope in Sri Lanka is een medisch centrum gehuisvest, dat onder leiding staat van José van Nunspeet. Zij heeft hiervoor de onafhankelijke Stichting Rehabilitation Centre Home of Hope opgericht. Dit is een financieel zelfstandige stichting, die haar eigen fondsen werft.

Voor meer info over de organisatiestructuur van Stichting Home of Hope NL, zie het organogram op de website.

Bestuur
Het bestuur van Stichting Home of Hope NL bestaat uit vijf personen, te weten:
• Rebecca Bijker (voorzitter)
• Carolijn Sleijpen (penningmeester)
• David Bijker (algemeen bestuurslid)
• Fleur van Helden (algemeen bestuurslid)
• Machteld Overmars–de Goederen (algemeen bestuurslid)

Doelstelling
Stichting Home of Hope NL heeft als doelstelling:
• Het ondersteunen van ontwikkelingsprojecten in verschillende landen, met name Home of Hope in Sri Lanka.
• Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het bestuur handelt altijd binnen de kaders van bovengenoemde doelomschrijving.

Activiteiten
Alle onze activiteiten zijn gericht op het bieden van een veilig thuis voor de kinderen. De bevindingen en wensen van het ouderechtpaar Alfy & Sharmini zijn hierin leidend. Het bestuur heeft veelvuldig contact met hen en er is sprake van een nauwe samenwerking. Het bestuur van Stichting Home of Hope NL is hierin dienend. Alfy & Sharmini wonen in het tehuis, kennen de kinderen goed en weten waar ieders behoefte ligt. Bovendien kennen zij de Sri Lankaanse maatstaven. Belangrijk, want de kinderen worden immers voorbereid op een leven in de Sri Lankaanse maatschappij.

Stichting Home of Hope NL bekostigt praktische zaken zoals kleding, voedsel, een schooluniform en schoolspullen en alle daarbij komende kosten. Incidenteel heeft de stichting grote uitgaven die indirect een bijdrage leveren aan een veilige en stimulerende leefomgeving voor de kinderen. Denk aan een nieuwe schoolbus, de aanleg van een kokosnoten-, bananen- en mangoplantage, het bouwen van een huis voor de allerkleinsten of het opzetten van een schooltje voor kinderen die speciaal onderwijs behoeven.

Met hulp van vele grote en kleine donateurs en begunstigers is er sinds de oprichting van het kindertehuis in 2001 veel werk verricht. De leefomstandigheden van de kinderen en de faciliteiten van het tehuis zijn steeds verder verbeterd. Wij streven niet naar groei in kwantitatieve zin, maar naar groei in kwalitatieve zin; verdere verbetering van kwaliteit door o.a. het opzetten van toekomstgerichte projecten voor de wat oudere kinderen.

Werkdoelen 2018 -2020
Toekomstgericht
De komende jaren zal Stichting Home of Hope NL blijven werken aan bovengenoemde doelstelling. Naast het bekostigen van de opvang en verzorging van de kinderen, zien wij met het ouder worden van de Home of Hope kinderen steeds meer de noodzaak om ook ondersteuning te bieden aan de jongvolwassenen die het kindertehuis gaan verlaten en op eigen benen gaan staan. Door bijvoorbeeld microkredieten te verschaffen zouden bepaalde jongeren hun eigen onderneming kunnen opzetten. Anderen zouden met behulp van een studiebeurs kunnen studeren en op die manier hun droom kunnen verwezenlijken. Het uitwerken en opzetten van dit soort toekomstgerichte projecten is een van onze ambities.

Verduurzaming en zelfvoorzienendheid
Ook het duurzaam maken van het Home of Hope complex heeft onze aandacht. Het streven is om het woon- en leefcomplex grotendeels zelfvoorzienend te maken. Met de installatie van zonnepanelen op het dak van het tehuis en het planten van een mango- en kokosnoten plantage heeft de stichting hier inmiddels een begin mee gemaakt. Duurzaamheid wordt niet alleen gezien als een belangrijk thema vanuit economisch perspectief, maar ook vanuit pedagogisch perspectief. Wij willen bewustwording bij de kinderen vergroten ten aanzien van het milieu en de rol van duurzaamheid hierin. Projecten op dit vlak zullen de komende jaren verder uitgerold worden.

Voorbeeldfunctie
De overheid van Sri Lanka toont veel interesse in Home of Hope. Het tehuis dient regelmatig als voorbeeld voor andere kindertehuizen. Af en toe wordt Home of Hope bezocht door lokale en regionale bestuurders. Wij willen verder onderzoeken hoe we een bijdrage kunnen leveren aan verbetering van de kwaliteit van andere kindertehuizen op Sri Lanka, middels het geven van trainingen, delen van expertise, etc. Dit alles in samenspraak met de overheid.

Fondsenwerving
De financiële middelen van Stichting Home of Hope NL worden gevormd door donaties en fondsen. Jaarlijks worden er diverse sponsorevenementen georganiseerd. Het netwerk van de verschillende bestuursleden speelt hierbij een belangrijke rol. De website https://www.homeofhope.nl biedt mogelijkheid om rechtstreeks een bedrag te doneren ten gunste van de jaarlijkse begroting of financieel bij te dragen aan op de website genoemde specifieke projecten. Vele trouwe donateurs maken maandelijks of jaarlijks een vast bedrag over ten behoeve van Home of Hope. Hiervoor zijn wij hen zeer erkentelijk en dankbaar.

Fondsenbeheer
De stichting beheert het vermogen op een betaal- en spaarrekening van ING. Het is voor iedere belanghebbende volstrekt transparant waar het geld vandaan komt en hoe het besteed wordt. De boekhouding wordt uitbesteed aan een administratiekantoor.

Tijdens bestuursvergaderingen, die één keer per kwartaal plaatsvinden, rapporteert de penningmeester de financiële situatie van de stichting. Dan wordt ook vooruitgekeken om zoveel mogelijk inzicht in de totale geldstromen te geven.

Het bestuur werkt onbezoldigd en declareert zo min mogelijk kosten. Wel hebben bestuursleden recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.

Fondsenbesteding
Alle verkregen financiële middelen komen ten goede aan ontwikkelingsprojecten, met name het kindertehuis Home of Hope in Sri Lanka. Hierbij vindt het bestuur het van groot belang dat het verlenen van financiële steun aan bovengenoemd doel altijd in overeenstemming is met de door ANBI gestelde richtlijnen.

Het behoud van de ANBI-status is voor Stichting Home of Hope NL van essentiële waarde.